اخبار

بهترين راه را بيابيم

بهترين راه را بيابيم

 بعيد است که ترامپ با دست پر مقرر سازمان ملل را ترک و به کاخ سفيد بازگردد.شواهد حکايت از آن دارد که برخلاف ميل و سليقه ترامپ و وعده اش مبني بر پاره کردن برجام متحدين اروپايي‌اش هيچ اتفاق نظري مبني بر بد بودن اين توافق ندارند. آنچنانکه ترامپ پيش از اين برجام را بدترين توافق ناميده بود.

اگرچه اين احتمال هست که وي بتواند متحدانش را به ياري کشورهاي حاشه خليج فارس درباره مسايل منطقه اي متحد کند اما اين اتحاد هرگز ضربه اي اساسي به روند تغيير تحريم ها نخواهد زد.چرا که اصولا نه دنيا و نه خاورميانه تاب تنش هاي تازه ندارند و هر تنشي حال جهان را خرابتر از حال کنوني خواهد کرد.اگرچه اين چندان براي ترامپ و آمريکاييان قابل لمس نيست.آمريکا در آن سوي دنيا در قاره اي دور دست قرار دارد و اصولا تحولات و بحران هاي خانمان سوز اروپا همچون تحمل پذيرش سيل پناهندگان و تجمع آنان در مرزها تهديدش نمي کند.همچنانکه کسي با قايق ، لنج و شنا خود را به آمريکا نمي رساند آنگونه که هرساله سيل پناهندگان آسيايي و آفريقا يي خود را به مرزهاي اروپا مي رسانند.بنابراين تصميمات آمريکا همچون انسان سيري است که خبر از حال گرسنه ندارد.
اروپا تازه توانسته اندکي بحران مهاجران را سامان دهد. در حاليکه همچنان از روند پناهندگان کاسته نشده است. در عين حال ميزان آسيب هاي اروپا از حملات داعش با آمريکا قابل مقايسه نيست.اروپا بواسطه داشتن مرز خاکي مشترک بيش از آمريکا در معرض تهديدات تروريستي ناشي از بحران‌ها شامل جنگ و نا امني است.
از اينرو هر عاملي که به کاهش تنش‌ها هرچند موقت بينجامد مورد حمايت اروپاست در حاليکه ترامپ مي تواند از آن چندان راضي نباشد. بنابر اين بنظر مي رسد رييس جمهور در اين دوره کمترين ميزان وقت را لزوما مي تواند براي برجام هزينه کند و بيشتر درپي دستيابي به پيشرفت هايي در زمينه مسايل اقتصادي باشد.
ظريف مثال ظريفي در اينباره داشت که مي‌گفت«برجام گچ را از پاي ما باز کرد حالا بايد تمرين راه رفتن کنيم».اين بهترين تمثيل براي شرايط امروز کشور است. برجام گچ را گشوده است و بايد تمرين کنيم چگونه مي توانيم از آن براي مردم بيشترين و بهترين بهره ها را ببريم.نه نقد برجام و نه مدح برجام ديگر حاصلي ندارد.دو طرف بايد نفع مردم را در آن بسنجند و بهترين راه را براي پيمودن با پاي بدون گچ در زمينه مسايل اقتصادي بيابند.
لينک اين خبر در:

سه شنبه 4 مهر 1396