اخبار

اروپا نظاره‌گر بازي بي‌نتيجه آمريکا

اروپا نظاره‌گر بازي بي‌نتيجه آمريکا

  مخالفت ها و سنگ اندازي هاي ترامپ نسبت به برجام وارد فاز عملي مي شود. اگر رييس جمهور آمريکا تا چندي پيش در اطرافيان و مشاورانش کسي را پيدا نمي کرد تا جدي به برجام سنگ پراکني کند حالا نيکي هيلي سفير آمريکا در سازمان ملل نخستين گام ها را برداشته وانگشت را جايي قرار داده که بيشترين حسايت ها وجود دارد.پارچين از يک سو و بازرسي از مکان هاي نظامي يا دسترسي به اطلاعات مربوط به آن يک درخواست بازي بهم زن است.

نيکي هيلي همان شخصي است که قبلا نامش براي تصدي پست وزارت خارجه آمريکا مطرح شد اما در نهايت به صندلي هاي سازمان ملل تکيه زد تا اهداف سياست خارجي آمريکا را در جايگاهي حقوقي دنبال کند. شايد هم اگر او بر مسند وزارت امورخارجه تکيه زده بود اکنون دشواري هاي کار بيشتر مي بود.اقدامات آمريکا و در خواست هاي تازه واشنگتن تا کنون با سکوت اروپا مواجه شده است. ظاهرا اروپا نظاره گر است تا ببيند در پايان بازي تازه آمريکا با برجام چه نتيجه اي در انتظار است. از اين سوي محمد جواد ظريف تاکنون به ارسال يک نامه توام با هشدار به موگريني رييس سياست خارجي اتحاديه اروپا بسنده کرده است و علي اکبر صالحي رييس سازمان انرژي هسته اي هم هشدار داده است که بازگشت ايران به شرايط پيش از تحريم همه را شگفت زده خواهد کرد.
اما اينکه سر انجام اين برنامه ضد برجامي تازه ترامپ به کجا خواهد انجاميد بنظر مي رسد بستگي تام به رفتار هوشمندانه ايران دارد.ترامپ الان همچون مار زخمي درون قفسي است که مي خواهد به هر صورت از آن خارج شود.و دايم در حال تقلا است.از شعارهاي انتخاباتيش ديوار مکزيکش که همچنان بي نتيجه مانده ،کره شمالي همچنان رام نشدني برنامه هايش را پيش مي برد، در افغانستان تاکنون برنامه هايش موفقيت آميز نبود، درها در سوريه بسته است و شعار پاره کردن برجام حتي در ميان اطرافيان ترامپ طرفدار چنداني ندارد چه رسد در سطح جهاني.
بنابر اين ترامپ در اين عرصه يا بايد به تنهايي دست به اقدام و عمل بزند يا بايد اطرافياني براي خود بيابد که ظواهر امر نشان مي دهد اگر ترامپ در اين راه بخواهد کاري انجام دهد دستمايه اي ندارد جز واژه اي بنام روح برجام که هيچ چيز در آن مصداق عملي نداشته باشد.
در آن صورت هم اروپا به احتمال قوي راه خود را از آمريکا جدا خواهد کرد.بنابراين ايران بايد بدون توجه به دروديوار کوبيدن هاي بي نتيجه ترامپ به راه خود ادامه دهد و از فشار و تنوير افکار عمومي در دنيا براي افشا نيت هاي آمريکااستفاده کرده و آنها را براي هدف ترامپ يعني برهم زدن بازي آگاه سازد در چنين شرايطي رييس جمهور آمريکا هيچ راهي ندارد جز تمسک به روح خيالي برجام.حال بايد ديد نتايج سفر هيلي به کجا مي انجامد!
لينک اين خبر در:

شنبه 4 شهريور 1396